Privacyverklaring

Privacybeleid Part64

De producten van het merk Part64 en bijbehorende diensten en activiteiten, waaronder deze website ("producten van het merk Part64"), worden ontwikkeld en uitgebracht door Mavetech Group B.V. ("MG") en haar respectievelijke bedrijfsonderdelen in de diverse landen.

MG streeft ernaar uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in acht te nemen en te waarborgen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze verzamelen en voor welke doeleinden. Dit betekent onder andere dat wij:

Wij wijzen u erop dat wij ook persoonlijke gegevens verwerken door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Wij verwijzen u naar ons Cookiebeleid indien u hier meer over wilt weten. Wij raden u aan dit beleid nauwkeurig door te lezen. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd 1 januari 2020.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

MG is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot dit Privacybeleid.

Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u ervoor kiest een account aan te maken, een product van het merk Part64 te kopen of op enige andere manier contact met ons op te nemen, zullen wij u vragen enkele persoonlijke gegevens te verstrekken. Daarnaast vragen we u om enkele optionele gegevens over uw gebruik van producten van het merk Part64. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens met name voor de volgende doeleinden:

Op welke rechtsgronden worden uw gegevens verwerkt?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken indien wij hiervoor een rechtsgrond hebben. De desbetreffende rechtsgronden voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor de bovenstaande doeleinden zijn:

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren met ons delen, bijvoorbeeld door:

De persoonsgegevens die wij verwerken

Door de merkproducten te gebruiken verschaft u ons of onze dienstverleners of tussenpersonen bepaalde gegevens, waaronder persoonlijke gegevens. Wij gebruiken en slaan persoonlijke gegevens alleen op indien u deze gegevens direct heeft verschaft of indien deze gegevens duidelijk aan ons zijn verschaft voor verwerkingsdoeleinden zoals hierboven genoemd of zoals gemeld wanneer u ons persoonlijke gegevens verschaft. Wij zullen de persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u hiervoor uw voorafgaande toestemming heeft gegeven. Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verwerken:

Hoe delen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners of tussenpersonen ('verwerkers') om namens ons bepaalde verwerkingsactiviteiten te verrichten, zoals bijvoorbeeld partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van een koopovereenkomst (zoals betaaldienstverleners en pakketdiensten). Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, leasen of doorgeven aan derden, zodat zij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden. Wij maken gebruik van externe dienstverleners voor website hosting, zoals Versio, voor de verwerking van betalingen, zoals Paypal BV, voor pakketdiensten, zoals Koninklijke PostNL BV, voor advertenties van derden, zoals Quick Flow Media BV, voor consumenten database management, zoals Pipedrive.com, Inc.

Wij sluiten zogenaamde "bewerkersovereenkomsten" met alle partijen die namens ons uw persoonlijke gegevens verwerken, om ervoor te zorgen dat zij wettelijk verplicht zijn uw gegevens geheim te houden, passende beveiligingsmaatregelen nemen, ons op de hoogte brengen van iedere inbreuk in verband met uw persoonlijke gegevens, en andere verplichtingen ter bescherming van uw privacy. MG verkoopt van tijd tot tijd (onderdelen van) bedrijven aan andere bedrijven. Wanneer dergelijke bedrijfsactiviteiten betrekking hebben op producten van het merk Part64, kan bij een dergelijke eigendomsoverdracht ook overdracht plaatsvinden van uw persoonlijke gegevens naar de nieuwe eigenaar.

Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien de wet ons daartoe verplicht, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van onze medewerkers.

Commerciële berichten

Wij sturen u graag informatie over producten van het merk Part64 en bijbehorende diensten waarvan wij denken dat u deze interessant zult vinden op basis van uw bestelhistorie en gedrag op onze website, bijvoorbeeld via e-mail of andere communicatiekanalen. Dit doen wij echter alleen indien (i) u specifiek toestemming geeft om deze berichten van ons te ontvangen; of (ii) u bij ons een product of dienst heeft aangeschaft dat/die vergelijkbaar is met het product of de dienst waarover wij u willen informeren en u op het moment van aankoop geen gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van dergelijke berichten.

U heeft altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven voor verdere berichtgeving van ons met betrekking tot producten van het merk Part64 en diensten door te klikken op de uitschrijflink onderaan de door ons verstuurde e-mails, of door naar uw online profiel te gaan en uw communicatievoorkeuren te wijzigen.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We beschermen uw persoonlijke gegevens door middel van verschillende beveiligingsmaatregelen. Hieronder vallen beveiligde registratieformulieren, het versleutelen van gegevens en beperkte toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Wat zijn de bewaartermijnen?

Verzamelde persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de in dit Privacybeleid weergegeven doelstellingen te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn vereist en gerechtvaardigd is of door de wet wordt toegestaan. Een paar voorbeelden:

- Uw aankoop. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot uw aankoop worden bewaard totdat de order is uitgevoerd, en voor de duur van twee jaar na het verstrijken van de wettelijke garantieperiode - tenzij u een account heeft aangemaakt. In dat geval worden de gegevens voor de duur van de hieronder vermelde periode bewaard. Wij wijzen u erop dat bepaalde persoonlijke gegevens voor een langere periode bewaard moeten worden om te kunnen voldoen aan wettelijke (fiscale) verplichtingen.

- Uw account. Persoonlijke gegevens met betrekking tot uw account (zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord, facturen en alle andere persoonlijke gegevens die in uw account worden opgeslagen) worden bewaard totdat u besluit uw account te verwijderen, en voor de duur van drie maanden hierna.

- Wanneer u contact met ons opneemt. Indien u besluit contact met ons op te nemen, bewaren wij alle ontvangen persoonlijke gegevens zolang als nodig is om uw verzoek te kunnen behandelen, en voor de duur van drie maanden hierna.

- Uw aanmelding voor onze commerciële berichten. Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere vormen van commerciële communicatie, worden alle persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt, zoals uw naam en e-mailadres, bewaard totdat u besluit u uit te schrijven. Indien u zich uitschrijft kunnen wij uw (e-mail)adres bewaren en toevoegen aan een lijst van partijen die zich hebben uitgeschreven. Indien dit het geval is, worden deze gegevens bewaard voor de duur van drie maanden nadat u zich heeft uitgeschreven, enkel en alleen om aan te geven dat u geen commerciële berichten wilt ontvangen.

- Indien u deelneemt aan enquêtes en productbeoordelingen. Alle persoonlijke gegevens die verwerkt kunnen worden tijdens enquêtes en uw deelname aan productbeoordelingen worden bewaard voor de duur van twee jaar nadat de gegevens zijn verzameld.

Gegevensoverdracht

De bedrijfsonderdelen die verantwoordelijk zijn voor het verkopen en in de handel brengen van producten van het merk Part64 zoals op deze website zijn vermeld, zijn onderdeel van het MG-concern over de gehele wereld. Om die reden kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen binnen het MG-concern. Bovendien wordt het systeem van MG gehost door een dienstverlener in Nederland.
Houd er rekening mee dat sommige landen, zoals de VS, geen volwaardige garantie bieden voor bescherming van uw persoonlijke gegevens. U kunt er echter van verzekerd zijn dat voldoende maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Onze dataprocessor pipedrive.com, Inc. verwerkt gegevens in de VS. De gebruikte overdrachtsmechanismen zijn de standaard EU-contractclausules, die beschikbaar zijn op de website van de Europese Commissie. Neem voor meer informatie contact op met MG via Privacy@mavetechgroup.com

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op in een Cloud

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens opslaan in een Cloud. Uw persoonlijke gegevens kunnen hierdoor namens ons door een cloud-dienstverlener worden verwerkt en op verschillende locaties in de wereld worden opgeslagen. Wij hebben met deze cloud-dienstverleners contractuele afspraken gemaakt en de noodzakelijke organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden worden gebruikt.

Kinderen

Wij richten ons niet op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. In algemene zin geldt dat wij niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen en/of niet opzettelijk met kinderen communiceren. Indien communicatie met een kind noodzakelijk is, zullen wij trachten de ouders of wettelijke verzorgers redelijkerwijs in staat te stellen om toestemming te geven voordat wij de persoonlijke gegevens van het kind gebruiken, behalve voor zover wij slechts antwoord geven op een vraag van het kind of een verzoek van het kind inwilligen.

Uw rechten

In alle commerciële berichten die u ontvangt wordt de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven voor verdere commerciële berichten (oftewel bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw persoonlijke gegevens). Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek om uitschrijving te voldoen. Wij wijzen u erop dat indien u zich uitschrijft voor commerciële berichten wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten mogen sturen, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

U kunt ook vragen om persoonlijke gegevens die u eerder aan ons heeft verschaft te herzien, te corrigeren, bij te werken, weg te laten, te beperken of te verwijderen, of een verzoek indienen om een digitaal kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen met als doel deze door te sturen naar een ander bedrijf (voor zover dit recht op gegevensportabiliteit aan u toekomt op grond van de toepasselijke wetgeving), door contact op te nemen met onze service via het service@mavetechgroup.com onder vermelding van uw naam (uw bedrijf) en uw adres. Wij zullen aan uw verzoek voldoen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

In uw verzoek dient u duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens u wilt wijzigen, of u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden weggelaten uit onze database. Voor uw bescherming mogen wij alleen uitvoering geven aan verzoeken met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan het desbetreffende e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek te versturen, en dienen wij wellicht uw identiteit te verifiëren voordat wij uitvoering geven aan uw verzoek. Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen.

Wij wijzen u erop dat wij wellicht bepaalde gegevens dienen te bewaren voor administratieve doeleinden en/of om eventuele transacties te voltooien die u begonnen bent voordat u een verzoek tot wijziging of verwijdering indiende (wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet of meedoet aan een actie, kunt u de verschafte persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie).

Rol van gegevensbeschermingsautoriteiten

Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, dan helpen wij u graag verder. Desalniettemin heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder in de lidstaat waarin u woont. Een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u hier.

Contact- en bedrijfsgegevens

We ontvangen graag uw vragen en opmerkingen over privacy via privacy@mavetechgroup.com. Of neem contact met ons op via onze social media kanalen.

Mavetech Group BV

Adres: Cypresbaan 14, 2908 LT, Capelle aan den IJssel, Nederland

Tel.: +31 10 3110 106

Kamer van Koophandel: 74870203

iDealMastercardVISA